اساسنامه اساسنامه
دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397

منوی سایت


اساسنامه چاپ...

اساسنامه

شركت آب وفاضلاب استان كهگيلويه وبويراحمد (سهامي خاص)

 

فصل اول-كليات

ماده1- باستناد ماده1قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب مصوب 11/10/69،شركتي تحت عنوان شركت آب و فاضلاب استان كهگيلويه وبويراحمد(سهامي خاص) كه در اين اساسنامه اختصارا"شركت ناميده خواهد شد تشكيل ميگردد.

 

ماده2-موضوع و هدف شركت:

ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تأسيسات مرتبط با جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب همچنين بهره برداري از تأسيسات تأمين  و تقسيم و توزيع آب شهري و تأسيسات مربوط به جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب بشرح ذيل بر عهده شركت خواهد بود.

الف- بهره برداري از تاسيسات مرتبط با تأمين و توزيع آب شهري بعداز آبگير نظير تصفيه خانه ها، ايستگاههاي پمپاژ،خطوط انتقال،منابع چاهها،سيستهاي كنترل و شبكه هاي توزيع

ب- بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري وانتقال فاضلاب،تصفيه خانه ها و ايستگاههاي پمپاژ مربوطه.

ج-اجراي شبكه هاي مربوط به توزيع آب شهري.

د-اجراي طرحهاي جمع آوري،انتقال وتصفيه فاضلاب.

ه- اجراي طرحهاي تامين وانتقال آب به توجه به تبصره (3)ماده(1) قانون فوق.

و-سرمايه گذاري و مشاركت در موسسات وشركتهائي كه با اهداف و وظائف شركت مرتبط باشد بمنظور ارتقاء كيفي وكمي فعاليتهاي شركت.

ز-انجام امور تحقيقاتي، آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور.

ر-تشكيل شركتهاي جديد براساس تبصره (2)ماده(1) قانون فوق


ماده 3- مركز شركت:

مركز اصلي شركت شهر ياسوج بوده و حوزه خدماتي آن محدوده قانوني شهرهاي استان كهگيلويه وبويراحمد ميباشد.

تبصره1-شركت مي تواند با موافقت رياست مجمع عمومي در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشكيل شعب و يا نمايندگي يا دفاتر پشتيباني مبادرت نمايد.

تبصره 2- تاسيسات مرتبط با فعاليت شركت مي توانددر خارج از محدوده شهرها نيز مستقر باشد.

ماده 4- شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده وامور آن برطبق قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب ومقررات اين اساسنامه اداره خواهدشد.

ماده5- مدت شركت نامحدود است.

 

فصل دوم-سرمايه شركت

ماده6-سرمايه شركت معادل ده ميليون ريال(10000000 ريال)است كه به يكصد سهم بانام يكصد هزار ريالي تقسيم شده وتعداد 25 سهم آن به شركت سهامي آب منطقه اي فارس،49 سهم آن به استانداري كهگيلويه وبويراحمد به نمايندگي شهرداريهاي استان و 20 سهم آن به شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور و 6 سهم آن به شركت پارآب فارس تعلق دارد.

ماده7- نقل وانتقال سهام با تصويب مجمع عمومي انجام ميگيرد.

 

فصل سوم-اركان شركت

ماده8-شركت داراي اركان زير ميباشد:

الف-مجمع عمومي

ب-هيئت مديره

ج-مدير عامل

د-بازرس

 

الف-مجمع عمومي

ماده 9- اعضاي مجمع عمومي عبارتند از مديرعامل شركت آب منطقه اي فارس بنمايندگي از طرف شركت مذكور،مديرعامل شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور(يانماينده وي)بنمايندگي از طرف شركت مذكور ودو نفر بانتخاب استاندار بنمايندگي از سهام شهرداريهاي، همچنين نماينده شركت پارآب.

تبصره1- رياست مجمع عمومي بعهده وزير نيرو يا نماينده تام الاختياروي ميباشد.

ماده10- تشكيل مجامع عمومي با دعوتنامه كتبي رئيس مجمع عمومي صورت ميگيرد، مگر آنكه موضوع فوريت داشته باشد كه ميتوان از طريق دعوت شفاهي اقدام نمود.

بهرحال دستورجلسه، تاريخ و محل تشكيل مجمع بايد به اطلاع كليه اعضاي مجمع عمومي برسد.

 

ماده 11-مجمع عمومي بر دو قسم است.

-مجمع عمومي عادي

- مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي عادي.

ماده 12- مجمع عمومي عادي شركت در هر سال حداقل دو مرتبه، يكي حداكثر تا پايان بهمن ماه براي تصويب بودجه و خط مشي و برنامه عمليات سال آتي شركت و ديگري حداكثر تا پايان شهريورماه براي رسيدگي وتصويب امور زير تشكيل ميگردد.

-رسيدگي واعلام رهنمود نسبت به گزارش عملكرد سالانه شركت

-رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه وحساب سود زيان شركت

-اتخاذ تصميم نسبت به ايجاد اندوخته طبق مقررات

-تصويب آئين نامه هاي مالي،معاملاتي،اداري، استخدامي،رفاهي به پيشنهاد شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور.

-تاييد وتصويب حقوق،حق حضور وپاداش اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و حق الزحمه بازرس

-تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه بايد كليه آگهي هاي مربوطه شركت در آن منتشر گردد.

-اتخاذ نصميم نسبت به ساير موضوعاتيكه طبق اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع شركت است ويا اموريكه در دستور مجمع گذارده شده است.

-اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري و مشاركت در ساير موسسات وشركتها

-غزل و نصب مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت

تبصره1-بمنظور تسهيل و تسريع در امور وايجاد رويه هاي واحد در كليه شركتهاي آب وفاضلاب،مجمع عمومي اختيارات خود را در تصويب تشكيلات،آئين نامه هاي اداري،استخدامي،مالي،معاملاتي وعزل و نصب مديرعامل واعضاي هيئت مديره به رئيس مجمع عمومي تفويض ميكند.

 

مجمع عمومي فوق العاده:

ماده13- اتخاذ تصميم در موارد زير منحصرا" با مجمع عمومي فوق العاده خواهدبود.

-هرگونه تغيير در اساسنامه ويا اصلاح آن

- كاهش يا افزايش سرمايه

- انحلال شركت و انتخاب مديران تصفيه

ب- هيئت مديره

ماده14-هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي(كه يكي از آنها مدير عامل ميباشد)ودونفر عضوعلي البدل خواهد بود كه براي مدت دوسال انتخاب ميشوند وتا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيامده در مقام خود باقي خواهند بود وانتخاب مجددآنها بلامانع است.

انتصاب يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره براساس معرفي استانداري به نمايندگي سهام شهرداريهاي استان كهگيلويه وبويراحمد خواهدبود.

ماده15-جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يك مرتبه به دعوت رئيس هيئت مديره با حضورسه نفر از اعضاي هيأت مديره در محل شركت يا در هرمحلي كه رئيس هيأت مديره تعيين نمايند ،تشكيل ميگردد وتصميمات با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.

اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيأت مديره است.

تبصره-درصورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره يكي ار اعضاي علي البدل به دعوت رئيس هيأت مديره در جلسات هيئت مديره شركت كرده وراي خواهد داد ودر غياب رئيس هيئت مديره يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره به قائم مقامي وي وظائف محوله را در حدود اختيارات تفويضي انجام ميدهد.

ماده16-هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات با ذكر نظريات اقليت در آن ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.

ماده17- اختيارات هيئت مديره:

هيئت مديره جز در مواردي كه در صلاحيت مجامع عمومي شركت ميباشد در ساير امور شركت حق اظهار نظر واخذ تصميم دارد. هيئت مديره ميتواند تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل محول كند.

پارهاي از اختيارات هيئت مديره بدون حصر بشرح زير ميباشد:

الف- بررسي و تاييد بودجه پيشنهادي وگزارش عمليات سالانه و ترازنامه و حساب سود وزيان و عمليات آتي شركت اعم از برنامه هاي مالي و بهره برداري وتوسعه تاسيسات وتقديم آن به مجمع عمومي.

ب- تصويب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعات فني،علمي،صنعتي و بازرگاني در زمينه امور مرتبط با رعايت مقررات،

ج- موافقت با اخذ وام و اعتبار از منابع داخلي طبق بودجه مصوب.

د- ايجاد و حذف نمايندگيها يا شعب در محدوده استان.

ه-تاييد تشكيلات سازماني شركت براساس استانداردهاي اعلام شده توسط شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور وارسال جهت تصويب مجمع عمومي.

و-افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانكها.

ر-تقاضا واقدام به ثبت هر گونه علائم تجاري از هر قبيل.

ح- عقد هر نوع قرارداد بمنظور اجراي وظائف شركت و تغيير و تبديل يا فسخ واقاله آن.

تبصره1-ارجاع دعاوي واختلافات شركت داوري و انتخاب داور واقدام به سازش منوط به تاييد هيئت مديره و با رعايت مقررات مربوطه خواهد بود.

ج- مدير عامل

ماده18-مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده ومجري مصوبات هئيت مديره ميباشد.

ماده 19-مديرعامل داراي وظائف واختيارات زير ميباشد:

-مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از نظارتهاي فني،مالي،محاسباتي،استخدامي،تشكيلات ،معاملات،مخارج وحفظ اموال،

- عزل و نصب كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل،حقوق ودستمزد،پاداش وترفيع وتنبيه وساير حالات استخدامي براساس آئين نامه مصوب،

- نمايندگي شركت درمقابل كليه مقامات قضائي واشخاص حقيقي يا حقوقي با حق توكيل.

-تهيه بودجه سالانه،تشكيلات وترازنامه وحساب سود و زيان با رعايت مقررات جهت تاييد هيئت مديره

 ماده 20- كليه اسناد واوراق تعهدآور شركت نظير قراردادها وچكها وبروات و ساير اوراق-تجاري با امضاء مديرعامل ويكي از اعضاء هيئت مديره يا نمايندگان آنان معتبر خواهد بود.

د- بازرس

ماده21-مجمع عمومي عادي يك بازرس اصلي ودرصورت لزوم يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال معين ميكند.بازرس نمي تواند در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت انجام ميگيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع باشد.بازرس درباره صحت صورت دارائي وبدهي وصورت حساب دوره عملكرد وحساب سود زيان وترازنامه شركت اظهار نظرنموده آنرا به مجمع عمومي تسليم ميكند و همچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتي كه هيئت مديره در اختيار مجمع عمومي،گذاشته است اظهار نظر ميكند وگزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم خواهد نمود.گزارش بازرس حداقل بايد ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه، صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد، تصميماتيكه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارائي وبدهي و ترازنامه و حساب سود زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود،از درجه اعتبارات ساقط است.

بازرسين اصلي و علي البدل قابل عزل و تجديد انتخاب ميباشند.

ماده22- بازرس ميتواند در هر موقع هر گونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در محل شركت مطالبه و در همان محل مورد رسيدگي قرار دهد، بدون اينكه مانع فعاليت شركت گردد.

 

فصل چهارم-سال مالي و حسابهاي شركت

ماده 23-سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز ودر پايان اسفند ماه همان سال خاتمه ميبابد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اين اساسنامه تا پايان همان سال ميباشد.

ماده 24-هيئت مديره شركت بايد پس از انقضاء هر سال مالي صورتهاي مالي(شامل :ترازنامه، صورتحساب سود وزيان وصورت تغييرات در وضعيت مالي)شركت را تنظيم وبه ضميمه، گزارشي درباره فعاليتها وعمليات سال مالي گذشته حداقل 40 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي در اختيار بازرس بگذارد.

ماده25- تصويب ترازنامه  از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره بمنزله مفاصا حساب سال مورد عملكرد خواهد بود.

ماده26-سود ويژه قابل تقسيم شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل و كسر يك بيستم بعنوان اندوخته قانوني بمصرف توسعه تاسيسات ميرسد.

ماده27-بمنظور انجام امور ستادي و پشتيباني فني،تحقيقاتي،تداركاتي و آموزش همه ساله درصدي از درآمد شركت با تصويب رئيس مجمع عمومي به اين امور اختصاص يافته و بحساب شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور واريز ميشود.اين مبلغ بحساب هزينه هاي شركت منظور ميگردد.

ماده28-مواردي كه دراين اساسنامه پيش بيني نشده است مشمول قانون تجارت و ساير قوانين جاري ذيربط خواهد بود.

ماده29-اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 29ماده و 6 تبصره در تاريخ به تصويب مجمع عمومي و موسسين شركت رسيده است.

 

اعضاءمجمع عمومي وموسس

آقاي مهندس بيژن نامدار زنگنه          وزير نيرو(رئيس مجمع عمومي)

 آقاي غلامرضا منوچهري                    مديرعامل شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور

 آقاي حسن كريمي علويجه                معاونت عمراني استانداري كهگيلويه وبويراحمد ومنتخب استانداري

 آقاي حسن عسگري                         مديرعامل سازمان آب منطقه اي فارس

 آقاي رمضان بالا رستاقي                   شهردار ياسوج و منتخب استانداري

 آقاي عبدالصاحب موسوي                  مديرعامل شركت مهندسين مشاور پارآب                        


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0